MADRASAH SALAFIYYAH “AL-MA’LAM”
PONDOK PESANTREN “AL-ITQON” PATEBON KENDAL
Jl. KH. Abu Bakar, Kebonharjo, Patebon, Kendal Telp. (0294) 5740002

KARTU PERIJINAN
No: ....../Mdr.Al-Ma’lam/...../....

Mufattisy Madrasah Al Ma’lam Pondok Pesantren Putra Putri Al-Itqon memberikan Ijin Kepada:
Nama              :  ...................................................................
Kelas               :  ...................................................................
Keterangan    :  ...................................................................
Untuk selama   :            ......... hari, mulai tgl .....  s.d. tgl ................
Catatan           :  ...................................................................
                            ...................................................................
Demikian kartu ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                                                        Patebon, .....................
             Pengurus Pondok                           Mufattisy             ............................                                Muhammad Ulul Fahmi